KİŞİSEL VERİLERIN KORUNMASINA İLİŞKİN  AYDINLATMA VE AÇIK RIZA METNİ 

Kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine önem  veriyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması  Kanunu (“KVKK”) kapsamında MEDAK/Medikal Arama Kurtarma Derneği olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri  aydınlatmak istiyoruz. Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Veri  Sorumlusu sıfatıyla MEDAK tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır. 

I. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki  Sebebi Nedir?  

Kişisel verileriniz, uygulamaya ilişkin faaliyetlerimizi yürütmek adına MEDAK tarafından farklı kanallarla ve  mevzuata ve dernek politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. KVKK gereğince, HERA uygulaması vasıtasıyla tarafımızla paylaşmış oldugunuz kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla tarafımızca, KVKK’da açıklandığı çerçevede;  elde edilebilecek, kaydedilebilecek, depolanabilecek,  muhafaza edilebilecek, hizmetlerimizin devamının sağlanabilmesi amacıyla güncellenebilecek, değiştirilmesi sağlanabilecek, yeniden düzenlenebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklanabilecek ve  işlenebilecektir. Kişisel verileriniz, yalnızca KVKK  tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve  KVKKnin 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri  işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Genel olarak,  kişisel verileriniz, derneğimiz tarafından yürütülmekte olan faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik göstermekle birlikte, mevzuat, sözleşme ve teknoloji gerekliliklerine uygun olarak dernek birimlerinin yürüttüğü operasyon faaliyetlerini yerine getirebilmek için toplanabilmektedir.  

Il. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla işliyoruz?  

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen  temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nin 5. ve 6.  maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve  amaçları dahilinde, MEDAK tarafından aşağıda yer alan  amaçlarla işlenebilmektedir;

  • MEDAK’in sahip olduğu yasal ve idari  yükümlülüklerin mevzuata uygun olarak yerine  getirmesi,  
  • Dernek içi koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, 
  •  Derneğin taraf olduğu sözleşmelere ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve  ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi,  
  • Mevcut veya ileride meydana gelebilecek hukuki  uyuşmazlıkların çözülmesi,  
  • Talep ve soruların cevaplandırılması, Derneğin ticari itibarinin ve oluşturduğu güvenin korunması.  

III. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla  Aktarıyoruz?  

Toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKKnin 8. ve 9.  maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, MEDAK tarafından yukarıda  belirtilen amaçlarla; iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile  derneğimizin faaliyetleri doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içine veya  yurt dışına aktarılabilecektir. Faaliyetlerimizi  yürütebilmek amacıyla (örneğin bilgi sistemleri yönetimi ve depolanması, veri analizi vb. konularda destek almak) kişisel verilerinizi, 3. kişi hizmet sağlayıcılarına açıklayabiliriz. Bu aktarımlarda paylaşılan kişisel  verilerin verilecek hizmetle sınırlı olmasına özen  gösterilir ve aktarılan kişisel verilerinizin mevzuatın gerektirdiği şekilde korunması için tüm tedbirler alınır.  

Yukarıdaki bilgilendirme dokümanının tamamını okuduğunuzu, anladığınızı ve KVKK kapsamında kişisel  verilerinizin;  

Yukarıda belirtilen yöntemler ile toplanmasına ve yine yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde işlenmesine,  Yukarıda belirtilen yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü  kişilere aktarılmasına, yine yukarıda belirtilen amaçlar  dahilinde yurtdışına aktarılmasına/paylaşılmasına, açık rıza verdiginizi işbu metni imzalamak suretiyle açıkça beyan etmektesiniz.