WHATSAPP İLETİŞİM LİNKİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla uyarınca Medikal Arama Kurtarma Derneği (“MEDAK”) tarafından hazırlanmıştır.


MEDAK; kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla güvenlik tedbirlerini almaktadır.


MEDAK olarak, https://www.medak.org.tr/ alan adlı internet sitesi üzerinde yer alan WhatsApp iletişim linkine tıklanması vasıtası ile kaydedilen konum bilgileri ve mesaj içeriği verisi kişisel verilerinize ilişkin sizleri; kimliğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kime ve hangi amaçla aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, işleme yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz:


Veri Sorumlusu: Kavaklıdere Mah. Atatürk Bulv. 185 Kat: 5/6 İç Kapı No : 19 Kavaklıdere-Çankaya/Ankara adresinde mukim, Medikal Arama Kurtarma Derneği.


Kişisel verileriniz;
hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,
doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,
işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve
hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

MEDAK Tarafından İşlenen Kişisel Veri Türleri:
Konum ve Mesaj İçeriği:

WhatsApp iletişim linkine tıklayarak yönlendirme talep eden kişinin Telefon Numarası Bilgisi, Konum Bilgisi ve Mesaj İçeriği verisi linke tıklanması ve tarafımıza mesaj gönderilmesi vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili Kişi ile tarafımıza yöneltilen talep ve sorulara ilişkin çözüm odaklı iletişimin sağlanabilmesi amacıyla işlediğimiz Konum ve Mesaj İçeriği verisi, KVKK madde 5/2 (f) bendi uyarınca İlgili Kişi tarafından yöneltilen talep ve soruların çözümlenebilmesi kapsamında ilgili veriyi işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Söz konusu veriler, uyuşmazlık halinde hukuki delil olarak kullanılabilmesi amacıyla yetkili makamlar ile paylaşılabilecektir.

Veri Sahibinin Hakları:
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;
kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.
Veri sahipleri, KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarını kullanmakla ilgili taleplerini, kimliklerini tespit edici belgeler ve talep konusu ile aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirler:
[email protected] adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle,
Kavaklıdere Mah. Atatürk Bulv. 185 Kat: 5/6 İç Kapı No : 19 Kavaklıdere-Çankaya/Ankara adresine elden teslim etmek suretiyle veya noter ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla,
…………………………… KEP adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün (30) içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. MEDAK, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücreti başvuruda bulunan veri sahibinden isteme hakkını saklı tutar.